-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Túfna

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Dolný Harmanec
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV 0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:7.64 ha
Vlastníctvo:obecné

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marián Jasík

Dolina Túfna sa nachádza na južnom okraji Veľkej Fatry, severozápadne od obce Horný Harmanec, v blízkosti známej Harmaneckej tisiny. Je súčasťou Harmaneckého krasu a je budovaná prevažne karbonátovými horninami (vápence, dolomity). Cez dolinu preteká horský tok Túfna, ktorý tvorí jej os a stáročia modeluje územie. Zrážková voda presakujúca skalami odnáša so sebou karbonáty, ktoré ukladá v prameniskách a kaskádach na rôznych povrchoch popadaných do vody. Tak vznikajú usadené horniny - penovce.  Domáci ich volali "tufmi", z čoho vznikol aj názov doliny - Túfna. Staré karpatské lesy sú tvorené bukom, javorom, smrekom, jaseňom a vzácnym tisom, ktorého plod je aj v znaku národného parku. Z biotopov sú zastúpené vápnomilné bukové lesy a lipovo- javorové sutinové lesy s pôvodným drevinovým zložením v 5. a 6. lesnom vegetačnom stupni. Popri potoku vedie turistický chodník Harmanec – Túfna – Kráľová studňa. Lokalita je súčasťou Národného parku Veľká Fatra.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov