-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Zámostská hoľa

Orografický celok:Ďumbierske Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Partizánska Ľupča
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 - Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:18.12 ha
Vlastníctvo:spoločenstevné

Popis pralesového zvyšku

Pralesový zvyšok sa nachádza na severovýchodne a severozápadne orientovanom svahu severne od Zámostskej hole, cca 1,5 km južne od osady Magurka v Nízkych Tatrách. Lokalitou neprechádza žiadna turistická značená trasa ani lesnícky chodník. Asi 100 m severne od lokality je vybudovaná lesná cesta. Pralesový zvyšok o výmere zhruba 18 ha je súčasťou Národného parku Nízke Tatry a súčasne aj územia európskeho významu SKUEV 0302 Ďumbierske Nízke Tatry. Stopy po ťažbe dreva nie sú viditeľné, ale je predpoklad, že pred niekoľkými storočiami boli tieto lesy ťažbou dreva ovplyvnené vzhľadom na blízke významné bane na antimón a zlato. Hrubé mŕtve drevo sa tu vyskytuje v nadpriemernom zastúpení. Vegetácia územia je typická pre biotop smrekových lesov čučoriedkových a smrekových lesov vysokobylinných. Jedná sa o typické smrekové lesy na hornej hranici lesa s rozvoľneným zápojom, ktoré postupne prechádzajú do pásma hôľ. V stromovej etáži výrazne dominuje smrek obyčajný (Picea abies), minimálne sú zastúpené ešte jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) a buk lesný (Fagus sylvatica).


< Späť na zoznam pralesových zvyškov