-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Tokárensky potok

Orografický celok:Belianske Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Tatranská Lomnica
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Belianske Tatry
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné
Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:15.66 ha
Vlastníctvo:obecné

Popis pralesového zvyšku

Na severovýchodných svahoch kóty Prostredné Jatky (1 950 m n.m.) sa na veľmi strmom, lavínovými žľabmi rozčlenenom svahu, zachoval pôvodný smrekový les. Prevahu majú vysokobylinné smrečiny, ktoré na extrémnejších miestach (hrebienky) striedajú smrečiny čučoriedkové. Smrečiny majú rozvoľnený charakter a popri dominantnom smreku sa tu uplatňuje jarabina vtáčia, v blízkosti lavínových žľabov aj ďalšie druhy (vŕba sliezska, vŕba rakyta, breza karpatská...). Územie Belianskych Tatier bolo v minulosti veľmi intenzívne využívané na ťažbu dreva a pastvu, čo zanechalo výrazný vplyv na stave lesov. Prirodzený stav si zachovali len na miestach, ktoré neboli vhodné na intenzívne využívanie.

Prales je aj so širokým okolím súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0307 Tatry a Tatranského národného parku. Celá lokalita s výmerou takmer 16 ha patrí do Národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry. Rezervácia bola vyhlásená v roku 1991 na výmere 5 407 ha za účelom ochrany vzácnej flóry a fauny, krasového reliéfu a celkového krajinného rázu. Cez prales ani jeho okrajom neprechádza žiadna turistická značkovaná trasa. Na ploche možno predpokladať ovplyvnenie dostupnejších najvyššie položených častí pastvou v dávnej minulosti.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov