-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Valachovo

Orografický celok:Ďumbierske Nízke Tatry
Okres:Brezno
Katastrálne územie:Brezno
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry, SKCHVU018 Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:5.43 ha
Vlastníctvo:obecné, v obhospodarovaní LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Popis pralesového zvyšku

valachovo-3769
valachovo-3769
valachovo-3781
valachovo-3783
valachovo-3785
valachovo-3789

Lokalita sa nachádza NP Nízke Tatry v Mlynnej doline. V rozpätí nadmorských výšok 11180 – 1208 sa tu zachoval malý zvyšok prírodných jedľovo-bukových lesov, čo kontrastuje so smrečinami v okolí. V drevinovom zložení dominuje buk, primiešaná je jedľa a ojedinele sa vyskytuje aj javor horský. Na ploche zvyšku sú lesy diferencované a nachádza dostatok mŕtveho dreva vo všetkých štádiách rozkladu.  Pri spodnom okraji lokality bola nedávno vybudovaná nová lesná cesta, v dôsledku čoho bolo spracovaných niekoľko vývratov na ploche. Horná časť lokality je ovplyvnená bočným svetlom, lebo susediace lesné porasty smreka boli vyťažené.

Vzhľadom na existujúci stupeň ochrany a novovybudovanú cestu je možné predpokladať, že tento pralesový zvyšok bude v najbližších rokoch vyťažený a poškodený ťažbou.

Cez lokalitu neprechádza žiadny turisticky značený chodník.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov