-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kláštorná roklina

Orografický celok:Slovenský raj
Okres:Spišská Nová Ves
Katastrálne územie:Letanovce
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Prielom Hornádu
Príslušnosť k VCHÚ:NP Slovenský raj
NATURA 2000:SKUEV0112 Slovenský raj
Typy biotopov:

Ls5.4 vápnomilné bukové lesy
Ls6.2 reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
Ls4 lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:8.27 ha
Vlastníctvo:spoločenstevné

Popis pralesového zvyšku

Prielom Hornádu je takmer 12 km dlhý, je to najväčší kaňon v Slovenskom raji. Nachádza sa v severnej, okrajovej časti Slovenského raja, na styku s Hornádskou kotlinou. Napriek extrémnosti reliéfu si pralesovitý charakter zachovali len porasty v úzkej mimoriadne členitej Kláštornej rokline. Zmiešané porasty s prevahou jedle a smreka, menším zastúpením buka sú pod vplyvom blízkej kontinentálnejšej Hornádskej kotliny. Nižšiu prítomnosť buka vyvažuje zvýšený výskyt cenných listnáčov - javora mliečneho i horského a líp. V exponovanejších polohách sa uplatňuje borovica. V porastoch je častá i mukyňa, v teplejších polohách nachádzame dub a mnoho druhov teplomilných krov, naproti tomu v inverzných podmienkach, pri dne doliny, rastie tis. Z biotopov dominujú vápencové bučiny v kombinácii s reliktnými borinami a sutinovými lesmi. Ide o ovplyvnený prales  z dôvodu pomiestnej túlavej ťažby v dávnej minulosti, ale niektoré časti boli od akýchkoľvek zásahov ušetrené. Pri ústí Kláštornej rokliny sa nachádza neasanovaný, vynikajúco obnovený veľkoplošný polom z r. 1994.  Ochrana Prielomu Hornádu, vrátane pralesa, je zabezpečená od r. 1964, momentálne v kategórii národná prírodná rezervácia s 5. stupňom ochrany. Kláštorná roklina je zároveň  súčasťou územia európskeho významu SKUEV 0112 Slovenský raj a prechádza ňou frekventovaný značený turistický chodník.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov