-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kozie chrbty

Orografický celok:Starohorské vrchy
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Moštenica
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Nízke Tatry – Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy

Výmera:32.07 ha
Vlastníctvo:Ls5.3, Ls5.1, Ls4

Popis pralesového zvyšku

kozie_chrbty (1)

kozie_chrbty (1)
kozie_chrbty (10)
kozie_chrbty (11)
kozie_chrbty (12)
kozie_chrbty (13)
kozie_chrbty (14)
kozie_chrbty (15)
kozie_chrbty (16)
kozie_chrbty (17)
kozie_chrbty (18)
kozie_chrbty (19)
kozie_chrbty (2)
kozie_chrbty (3)
kozie_chrbty (4)
kozie_chrbty (5)
kozie_chrbty (6)
kozie_chrbty (7)
kozie_chrbty (8)
kozie_chrbty (9)

Lokalita sa nachádza v Starohorských vrchoch, na južných svahoch medzi kótami Handliarka     (1 211 m.n.m.) a Kozí chrbát  (1 330,4 m n.m.) v závere Uhliarskej doliny. Severne od obce Moštenica sa zachovali zvyšky porastov pralesovitého charakteru a to aj napriek intenzívnemu využívaniu územia v minulosti.  Zachované porasty zostali len vo veľmi v úzkom pásme medzi rozsiahlymi sekundárnymi pasienkami (hoľami) a intenzívne obhospodarovanými lesmi v nadmorskej výške od cca 1050 do takmer 1 250 m n.m. Lokalita sa skladá z dvoch pralesových zvyškov o výmere viac ako  32 ha, ktoré sú predelená časťou lesa, ktorý bol obhospodarovaný v minulosti ( je takmer bez mŕtveho dreva). Na lokalite sú veľmi pekné ukážky javorovo-bukových horských lesov, ktoré sa zachovali aj vďaka výraznej skeletnatosti terénu. Územie budujú najmä doskovité bridličnaté vápence a sliene, v dôsledku čoho sa na území vyvinuli najmä rendziny s postupným prechodom k hnedým lesným pôdam. V porastoch s priemerným  vekom okolo 170 rokov je hlavnou drevinou buk, s prímesou javora horského. Keďže sa jedná iba o úzky pruh pralesa vo vyšších nadmorských výškach, dimenzie stromov zväčša nie sú veľké a iba v spodných častiach doliniek dosahujú väčších rozmerov. Z ďalších drevín tu rastú jedľa, jaseň, brest horský, zriedkavo aj smrek. Na malých plochách boli zaevidované aj ďalšie typy biotopov - bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy a javorovo-lipové sutinové lesy. Flóru tvoria bežné druhy týchto spoločenstiev, kde dominujú nitrofilné, heminitrofilné a bučinové druhy. Zaujímavý je veľmi výrazný jarný aspekt s cesnakom medvedím. Na zachovalé vegetačné spoločenstvá sú viazané typické druhy fauny karpatského bukového horského lesa. Poloha pralesa v národnom parku Nízke Tatry a v území európskeho významu SKUEV0302 Nízke Tatry Ďumbierske Nízke Tatry lokalite nezabezpečuje primeranú ochranu. Cez lokalitu prechádza turistická trasa (žltá značka sedlo Zubová - sedlo Hadľanka), avšak chodník prechádza lesmi, ktoré boli najviac ovplyvnené ľudskou činnosťou a takto predeľujú lokalitu na dve časti. V blízkosti lokality sa nachádzajú ešte dva pralesové zvyšky podobného charakteru, jeden o výmere 9,26 ha je pod  kótou Kečka (1 225 m.n.m) v a druhý o výmere 23,4 ha je na severnej strane Kozích chrbtov v Prírodnej rezervácii Kozí chrbát. Oboma týmito zvyškami prechádzajú turistické značkované trasy (červená značka Donovaly - Hiadeľské sedlo a žltá značka sedlo Hadľanka - Hiadeľské sedlo).


< Späť na zoznam pralesových zvyškov