-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Zadné Meďodoly

Orografický celok:Vysoké Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Tatranská Javorina, Tatranská Lomnica
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Javorová dolina
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné
Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.4 Smrekovcovo-limbové lesy

Výmera:33.88 ha
Vlastníctvo:štátne, obecné

Popis lokality

Foto © Pavol Polák

Lokalita sa nachádza v doline Zadné Meďodoly v Belianskych Tatrách na úpätí severných svahov kóty Jahnence (1 862 m n.m.).  Porasty pralesovitého charakteru sa zachovali v nadmorskej výške približne od    1 410  do 1 660 m. Podložie je budované karbonátovými aj kryštalickými horninami, čo podmieňuje striedanie sa smrekových lesov vysokobylinných a smrekových lesov čučoriedkových na ploche pralesa. Tieto dva biotopy vo vyšších partiách dopĺňajú smrekovcovo-limbové lesy. Lokalita má všetky znaky pralesa s dostatkom stromov blízko fyzického veku a aj odumretých stromov v rôznom štádiu rozkladu. K dominantnému smreku sa vo vyšších polohách pridáva limba, smrekovec, vŕba sliezska, jarabina vtáčia a kosodrevina. Prales je aj so širokým okolím súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0307 Tatry a Tatranského národného parku.

Celá lokalita s výmerou takmer 34 ha patrí do Národnej prírodnej rezervácie Javorová dolina. Rezervácia bola vyhlásená v roku 1991 na výmere 2 251 ha za účelom ochrany vzácnej flóry a fauny, krasového reliéfu a celkového krajinného rázu. Cez prales ani jeho okrajom neprechádza žiadna turistická značkovaná trasa. Na ploche možno predpokladať ovplyvnenie dostupnejších častí pastvou v dávnej minulosti, najmä v blízkosti potoka. Smerom k hornej hranici lesa chýbajú staršie jedince limby alebo hrubé odumreté limby, čo môže indikovať selektívnu ťažbu limby v dávnej minulosti.


< Späť na zoznam pralesov