-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Pľaša

Orografický celok:Bukovské vrchy
Okres:Snina
Katastrálne územie:Ruské
Ochrana:5. st. ochrany – NPR Pľaša
Príslušnosť k VCHÚ:NP Poloniny
NATURA 2000:SKUEV0229 Beskýd
Typy biotopov:

Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy - Ls5.1
Javorovo-bukové horské lesy - Ls5.3
Lipovo-javorové sutinové lesy - Ls4

Výmera:25.13 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Pavol Polák

Lokalita sa nachádza západne od prameňa Cirochy a vrchu Pľaša, pod hlavným hrebeňom Polonín pod vrcholom Szczawnika, ktorý leží už na poľskej strane. Prales zaberá východne orientované svahy v nadmorskej výške 835 až 1040 m. Celá pralesová lokalita sa rozprestiera v západnej časti NPR Pľaša, ktorá bola vyhlásená v roku 1967 a naposledy novelizovaná v roku 1988. Samotný vrchol Pľaše sú bývalé pasienky a lesy v priamom kontakte s nimi boli zrejme využívané na pasenie a preto ich štruktúra nezodpovedá štruktúre pralesa. Prales tvoria predovšetkým bukové a bukovo-jedľové kvetnaté lesy. V nepatrnom zastúpení pri vrchole sa vyskytujú aj javorovo-bukové horské lesy a naopak na spodnom okraji zase lipovo-javorové sutinové lesy. Z hľadiska drevinového zloženia je dominantným druhom buk lesný, ktorý je dopĺňaný predovšetkým javorom horským. V nepatrných prímesiach sú zastúpené aj brest horský, jaseň štíhly, javor mliečny a jedľa biela. Flyšové podložie na strmých svahoch vytvorilo špecifické pôdne prostredie, ktoré vytvára mierne rozdielne podmienky pre bukové lesy. Lokality sa preto vyznačujú špecifickou štruktúrou pralesa. Buk lesný a javor horský tu dosahujú svoj fyzický vek. Bylinná zložka pralesa je obohatená o niektoré východokarpatské prvky flóry ako napríklad  čemerica purpurová. Okrajom pralesovej lokality po hrebeni prechádza značkovaná turistická trasa.


< Späť na zoznam pralesov