-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Osobitá

Orografický celok:Západné Tatry
Okres:Tvrdošín
Katastrálne územie:Habovka, Vitanová
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Osobitá
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls 9.2 Smrekové lesy vysokobylinné
Ls 6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
Ls 4 Lipovo - javorové sutinové lesy

Výmera:109.75 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

Lokalita sa nachádza v Západných Tatrách, na severovýchodných až severných svahoch Osobitej (1 667 m n.m.). Porasty pralesovitého charakteru sa zachovali v nadmorskej výške približne od    1 100 do 1 600 m v závere doliny Predná Kremenná a na západnej a východnej strane hrebeňa Radových skál. Z biotopov dominujú vysokobylinné smrečiny. Osobitý charakter majú porasty smreka, jarabiny, kosodreviny a ojedinele aj smrekovca na vápencových skalách a bralách. Pre účely mapovania boli tieto spoločenstvá zaradené do jednotky reliktných vápnomilných borovicových a smrekovcových lesov. Na lokalite sa časti v štádiu optima striedajú s časťami, kde začína štádium rozpadu, v dôsledku čoho je rozloženie stojaceho odumretého dreva značne nerovnomerné. Územie je morfologicky veľmi členité, s množstvom skalných útvarov, skalných hrebeňov, menších roklín, čo spolu so zachovalými lesmi vytvára obraz karpatskej divočiny. Prales je aj so širokým okolím súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0307 Tatry a Tatranského národného parku. Celá lokalita s výmerou takmer 110 ha patrí do Národnej prírodnej rezervácie Osobitá. Rezervácia bola vyhlásená v roku 1974 na výmere 457,98 ha za účelom ochrany bohatej horskej a vysokohorskej vápnomilnej vegetácie, horských lesov pralesovitého charakteru s kosodrevinou a celkového krajinného rázu s výraznými skalnatými útvarmi. Zachovalosť územia vytvára veľmi dobré existenčné podmienky aj pre vzácne a na vyrušovanie citlivé druhy fauny (veľké mäsožravce, kurovité vtáky, dravé vtáky a sovy). Cez prales ani jeho okrajom neprechádza žiadna turistická značkovaná trasa. Znaky po ľudskej činnosti sú len ojedinelé (spiľovanie stromov a ponechanie na mieste), možno predpokladať aj ovplyvnenie pastvou v dávnej minulosti, hlavne od vrcholu Osobitej, ktorý bol intenzívne prepásaný, dnes už však známky po pasení nie sú v lokalite pralesa viditeľné.


< Späť na zoznam pralesov