-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Chmelienec

Orografický celok:Kráľovohoľské Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Kráľova Lehota
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné
Ls8 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy
Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:136.96 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

chmelienec (1)
chmelienec (1)
chmelienec (2)
chmelienec (3)

Územie leží v severovýchodnej časti Nízkych Tatier na prevažne melafýrovom podloží, medzi dolinami Nižný Chmelinec a Svarínka, okolo kóty Chmelinec (1 504 m n. m.), na svahoch všetkých možných orientácií. Za zachovanie prirodzenosti môžu tunajšie lesy vďačiť mimoriadnej členitosti reliéfu - vystupujúcim skalným útvarom a strmosti svahov. Výškové rozpätie je pomerne veľké: od 950 až do 1 450 m n.m. Z rôznorodosti stanovištných podmienok vyplýva veľká pestrosť lesných biotopov, od jedľovo-bukových kvetnatých lesov, kyslomilných bučín, jedľových a smrekovo-jedľových lesov až po klimaxové smrečiny. Azonálny charakter výskytu majú javorovo - lipové sutinové lesy, viažuce sa svojim výskytom na sutiny či na výraznejšie kamenisté dolinky. Z drevín má najvyššie zastúpenie smrek, na niektorých plochách dominuje jedľa. Zastúpenie listnáčov je nižšie, ale vzhľadom na pomery v okolí aj tak výrazne nadpriemerné. Najčastejší je javor horský, zriedkavejšie sa vyskytuje buk, jarabina vtáčia a brest, ktorý bol výrazne zredukovaný grafiózou v minulom storočí.

Strednú časť lokality na západ od hrebeňa Kozích chrbtov tvoria prirodzené smrekové lesy, ktoré podľa metodiky nie je možné označiť ako prales, ale pri dôslednej ochrane je u nich predpoklad nadobudnutia pralesovitého charakteru v stanovenom horizonte (udávaný priemerný vek porastov je 150 rokov). Veľmi zaujímavý charakter má les na južne orientovanom svahu v dolinke Konská. Mohutné jedle na extrémne strmom svahu tvoria les s riedkym zápojom. Tento charakter je pravdepodobne daný tým, že lokalita bola (pred érou masívneho kŕmenia zveri v prístupnejších častiach doliny) obľúbeným zimoviskom jelenej zveri.

V susedstve sa nachádzajú časti, ktoré boli v minulosti (cca pred 40 – 50 rokmi) narušené ťažbou – dnes sú to nezalesniteľné holiny so zdevastovanou pôdou, v lepšom prípade neperspektívne smrekové monokultúry. Ako vyplýva z výsledkov mapovania ide plošne o najrozsiahlejší prales vo východnej časti Nízkych Tatier s výmerou takmer 136 ha. Lokalita je súčasťou Národného parku Nízke Tatry a územia európskeho významu SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry.


< Späť na zoznam pralesov