-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kolesová

Orografický celok:Kráľovohoľské Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Kráľova Lehota
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls.9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:25.25 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Kolesova (1)
Kolesova (1)
Kolesova (2)

Lokalita leží vo východnej časti Nízkych Tatier, severne od vrcholu Veľká Vápenica v závere dolinky Kolesová (odbočka doliny Vápenná), na prevažne severozápadne, menej na severovýchodne orientovaných svahoch. V rozpätí nadmorskej výšky 1 300 – 1 500 m sa na ploche o niečo väčšej ako 25 hektárov zachovala mimoriadne pekná čučoriedková smrečina pralesovitého charakteru. Na časti plochy sa vyskytujú skalné útvary s výškou 3 – 5 metrov, veľmi časté sú tu prameniská a lokalitou preteká aj zachovalý potôčik. Udávaný priemerný vek porastov nie je vysoký, v niektorých častiach sa udáva iba 70 rokov. Takmer na celej ploche však na zemi ležia odumreté kmene mohutných smrekov v rôznych štádiách rozkladu, ktorých vek dosahoval aj viac ako 300 rokov. Najväčšie zo žijúcich smrekov, ako aj padnuté velikány, dosahujú nezriedka hrúbku až 1 m. Tak ako v prevažnej väčšine prípadov aj tu sú čučoriedkové smrečiny tvorené iba dvoma drevinami – smrekom a jarabinou vtáčou.

Lokalita leží na území Národného parku Nízke Tatry a na území európskeho významu SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry. Ochrana lokality je však nedostatočná  a je akútne ohrozená. Napriek tomu, že na popisovanej lokalite je intenzita napadnutia podkôrnym hmyzom výrazne nižšia, ako v okolitých lesoch, stále hrozí, že aj tu dôjde k devastácii rozsiahlych plôch ťažbou. Niektoré časti pralesa už boli vyťažené.


< Späť na zoznam pralesov