-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Veľký Sokol

Orografický celok:Slovenský raj
Okres:Spišská Nová Ves, Rožňava
Katastrálne územie:Hrabušice, Stratená
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Sokol
Príslušnosť k VCHÚ:NP Slovenský raj
NATURA 2000:SKUEV0112 Slovenský raj
Typy biotopov:

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls8 Jedľové a jedľovo-smrekové porasty

Výmera:126.98 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

sokol (1)

sokol (1)
sokol (2)
sokol (3)

Najmohutnejšia roklina v Slovenskom raji so strmými svahmi a bralami s 300 m prevýšením. Hlavná dolina sa delí na dve časti – Veľký a Malý Sokol, ktoré sa hlboko zarezávajú do vápencových planín Glacu a Lipovca. Charakteristická je veľká dynamika reliéfu s množstvom bočných doliniek, hrebeňov, monumentálny bralný reliéf a početné vodopády. Podľa výsledkov mapovania ide o najväčší prales v Slovenskom raji dosahujúci výmeru takmer 127 ha, ležiaci v nadmorskej výške 690-980 m. Územie reprezentuje veľmi rôznorodá mozaika biotopov vápnomilných bukových lesov, reliktných vápnomilných borovicových a smrekovcových lesov, lipovo-javorových sutinových lesov, bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov a jedľovo-smrekových lesov. Pre drevinové zloženie je typická veľká diverzita. Uplatňuje sa najmä buk, borovica, smrek a jedľa, v menšej miere javor horský a smrekovec, pri dne roklín je častý tis. Veľmi pekné sú fragmenty lesov na živnejších stanovištiach v bočných dolinách Veľkého Sokola s mohutnými jedľami a smrekmi.

Vďaka ťažko prístupnému terénu si lesy uchovali svoj prirodzený charakter, len na okrajoch a pri doline možno nájsť známky mierneho narušenia porastovej štruktúry túlavou ťažbou v dávnejšej minulosti. Dno doliny je ovplyvňované ťažbou jednotlivých stromov aj v súčasnosti, a to pri získavaní materiálu na stavbu a rekonštrukciu technických zariadení, ktoré sprístupňujú roklinu. V celkovom hodnotení ide o ovplyvnený prales, mnoho častí však nenesie žiadne znaky po ľudskej činnosti. Lokalita je súčasťou územia európskeho významu SKUEV 0112 Slovenský raj a prechádza ňou frekventovaný značený turistický chodník.


< Späť na zoznam pralesov