-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kľak

Orografický celok:Malá Fatra
Okres:Žilina, Martin
Katastrálne územie:Fačkov
Ochrana:5. stupeň ochrany, menšia časť 1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:prevažná časť SKUEV0240 Kľak
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy

Výmera:49.98 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Lokalita sa nachádza v juhozápadnej časti Lúčanskej Malej Fatry, cca 5 km západne od obce Vrícko, na  západne orientovaných svahoch južne od kóty Kľak (1351,6 m n. m.), v nadmorskej výške 840 – 1 250 m.  Na území pralesa sú dominantne zastúpené lesné biotopy bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy a lipovo-javorové sutinové lesy, sporadicky sa vyskytuje lesný biotop vápnomilné bukové lesy, viažuce sa na karbonátové podložie. V pralese dominuje buk lesný a javor horský, vtrúsene sa vyskytuje aj brest horský a jaseň štíhly. Porasty sa vyskytujú vo všetkých vývojových štádiách vo veľmi jemnej mozaike. Horizontálna štruktúra lesných porastov výrazne vrstevnatá, odumreté drevo je zastúpené v pestrej škále hrúbkových a kvalitatívnych kategórií. Pozoruhodný je výskyt starých javorov s priemerom kmeňa presahujúcim 80 cm. Bylinné spoločenstvo tvorené prirodzenými druhmi s mozaikovitou distribúciou. Miestami má prales charakter nenarušeného spoločenstva, avšak celkovo prevláda štruktúra mierne narušená historickými vplyvmi (túlavá ťažba, pastva).

Vrchnou hranicou pralesa je vedená značkovaná turistická trasa. Časť pralesa, ktorý má výmeru takmer 51 ha, je od roku 1966 chránená v rámci Národnej prírodnej rezervácie Kľak. Územie je súčasťou chráneného vtáčieho územia SKCHVU013 Malá Fatra a súčasťou územia európskeho významu SKUEV0240  Kľak.


< Späť na zoznam pralesov