-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Dolný Chlm

Orografický celok:Kremnické vrchy
Okres:Žiar nad Hronom
Katastrálne územie:Ihráč
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské

Výmera:44.53 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Pavol Polák

dolny_chlm (1)
dolny_chlm (2)
dolny_chlm (3)
dolny_chlm (4)

Lokalita Dolný Chlm sa nachádza v centrálnej časti Kremnických vrchov, v západnej časti podcelku Flochovský chrbát, cca 2 km severovýchodne od obce Ihráč na juhovýchodných až východných svahoch severovýchodne od kóty Dolný chlm (812 m n.m.) v nadmorskej výške približne 650 až 910 m. Pralesový zvyšok Sekaniny leží južnejšie v nadmorskej výške 550 až 750 m.

Na území pralesa dominujú veľmi zachované jedľovo-bukové kvetnaté lesy, ktoré miestami prechádzajú do lipovo-javorových sutinových lesov na miestach, kde na povrch vystupujú andezity. Na výslnných južne orientovaných hrebienkoch sú aj fragmenty dubovo-hrabových lesov karpatských, tieto vo zvyšku Sekaniny dominujú. Nájdeme tu rôzne skalné steny, veže, hríby a sutiny. Veková štruktúra veľkej väčšiny porastov značne diferencovaná, priemerný uvádzaný vek sa pohybuje v rozpätí 150-170 rokov, pričom ich zachovaniu vďačíme členitému terénu, exponovaným svahom a prítomnosti skalných útvarov. Najstaršie jedince môžu byť odhadom staršie ako 300 rokov.

V pralese dominuje buk, vyššie zastúpenie má aj jedľa. Mozaikovitý výskyt sutinového lesa charakterizuje výskyt druhov ako javor horský a javor poľný,  jaseň štíhly, brest horský  či lipa malolistá so zapojenou krovinovou a bylinnou etážou a silným zmladením drevín. najmä s jaseňom štíhlym. Zaznamenali sme uctihodné dimenzie viacerých drevín: buk lesný - 410 cm, jedľa biela - 307 cm, dub zimný - 363 cm, hrab obyčajný - 212 cm, jaseň štíhly - 470 cm, javor horský - 345 cm, javor mliečny - 222 cm, lipa malolistá - 323 cm, brest horský - 206 cm a brečtan - 60 cm.

Lokality boli donedávna o niečo rozsiahlejšie, ale na južnom okraji boli v posledných desaťročiach niektoré časti pôvodných lesov vyťažené. Pri okraji je sporadicky vytiahnuté drevo aj z tejto lokality. Pri hornom okraji na severe je približovacia cesta a v tomto cípe lokality došlo v minulosti k občasným výrubom jednotlivých stromov. Vegetačný kryt má charakter pôvodného zmiešaného lesa so zastúpením bežných druhov podhorského až horského stupňa. Lokality  v súčasnosti nie sú chránené. Okrajom územia v západnej až severozápadnej časti prechádza značkovaná turistická trasa (zelená) vedúca od obce Ihráč na chatu Hostinec. Prales Dolný Chlm má výmeru 44,53 ha, z toho výmera častí s charakterom pralesa má výmeru 43,37 ha a pralesový zvyšok Sekaniny 12,52 ha je výlučne tvorený časťami s charakterom pralesa.


< Späť na zoznam pralesov