-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Pod Latiborskou hoľou

Orografický celok:Ďumbierske Tatry
Okres:Brezno
Katastrálne územie:Jasenie
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Pod Latiborskou hoľou
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:74.55 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Pavol Polák

pod_latiborskou_holou (1)
pod_latiborskou_holou (10)
pod_latiborskou_holou (11)
pod_latiborskou_holou (12)
pod_latiborskou_holou (13)
pod_latiborskou_holou (2)
pod_latiborskou_holou (3)
pod_latiborskou_holou (4)
pod_latiborskou_holou (5)
pod_latiborskou_holou (6)
pod_latiborskou_holou (7)
pod_latiborskou_holou (8)
pod_latiborskou_holou (9)

Lokalita leží v masíve Latiborskej hole (1 643 m n.m.), na južnej strane Nízkych Tatier, v závere Jasenianskej doliny 8,5 km severozápadne od obce Jasenie. Rozprestiera sa v nadmorskej výške 980 – 1250 m. Územie je chránené od roku 1964, v roku 2006 bolo rozšírené a rovnomenná národná prírodná rezervácia má v súčasnosti výmeru 161 ha. Vymapovaný prales je súčasťou Národného parku Nízke Tatry a súčasne územia európskeho významu SKUEV 0302 Ďumbierske Nízke Tatry.

V stromovej etáži dominuje buk lesný spolu s jedľou bielou, smrekom obyčajným, prímes tvorí javor horský, jaseň štíhly a brest horský. Chránené územie patrí medzi tzv. typologické rezervácie, vyhlásené na návrh prof. Aloisa Zlatníka. Celková výmera pralesa je cca 65 ha,  z toho jadro súčasnej rezervácie predstavuje územie minimálne ovplyvňované človekom. Vegetácia územia je typická pre jedľovo – bukové lesy, pestré je zastúpenie živočíchov, vo vyššej denzite boli zaznamenané typické druhy prírodného lesa – dutinové hniezdiče. Význam tohto územia zvyšuje aj fakt, že lokality v obdobných podmienkach, aj priamo v okolí NPR, sú v súčasnosti značne pozmenené, hlavne preferovaním smreka pri umelej obnove lesa v nedávnej minulosti.


< Späť na zoznam pralesov