-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Klenovský Vepor

Orografický celok:Veporské vrchy
Okres:Brezno, Rimavská Sobota
Katastrálne územie:Čierny Balog, Klenovec
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Klenovský Vepor
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:SKUEV0200 Klenovský Vepor
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové 
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné 
Ls8 Jedľové a smrekovo-jedľové lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:122.13 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

klen_vepor1

klen_vepor1
klen_vepor2
klen_vepor3
klen_vepor4

Masív Klenovského Vepra (1 338 m n.m.) je dominantou Veporských vrchov. Od roku 1964 je toto územie pod prísnou ochranou, čo sa pozitívne odrazilo na zachovalosti tunajších lesov. Z celkovej výmery národnej prírodnej rezervácie takmer 258 ha má približne 98 ha charakter pralesa. NPR spolu s ochranným pásmom je súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0200 Klenovský Vepor. Prales sa na lokalite zachoval najmä v jej západnej časti v okolí kóty 1 226,2 m n. m., v menšom rozsahu aj v okolí samotnej kóty Klenovský Vepor. Reprezentujú ho rôzne typy biotopov, dominujú kvetnaté bukové a jedľovo-bukové lesy a jedľové a jedľovo-smrekové lesy, na plošine masívu sú pekne vyvinuté javorovo-bukové kvetnaté lesy. Spektrum biotopov dopĺňajú sutinové lesy a v najvyšších polohách dva typy smrečín (smrekové lesy čučoriedkové a vysokobylinné). Pestrosť biotopov zvyšujú skaly  a skalné hrebienky vystupujúce v podhrebeňových polohách po obvode vrcholovej plošiny. V závislosti od typu biotopu v porastoch dominuje buk alebo smrek, s hojnou prímesou jedle, javora horského, zriedkavejšie jarabiny vtáčej. Ostatné dreviny sa vyskytujú zriedkavo (jaseň, brest horský, osika...). Na mnohých miestach sa plynule prelína štádium rozpadu s fázou obnovy, čo spolu s mohutnými jedincami drevín a množstvom odumretého dreva umocňuje zážitok z pralesa. Niektoré stromy tu dosahujú výnimočné rozmery, bežne tu nájdeme jedle s priemerom kmeňa nad 1 meter, obvod najhrubšej zaznamenanej žijúcej jedle je takmer 480 cm, smreka 380 cm.  Na zachovalé vegetačné spoločenstvá sú viazané typické druhy karpatskej fauny (kuvičok vrabčí, pôtik kapcavý, tetrov hlucháň, veľké šelmy, ďubník trojprstý...). Samotná národná prírodná rezervácia a prales sú verejnosti prístupné po značkovanej turistickej trase – Rudnej magistrále. Niektoré časti pralesa boli ovplyvnené v dávnejšej minulosti (pastva, ťažba dreva).


< Späť na zoznam pralesov