-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Pilsko

Orografický celok:Oravské Beskydy
Okres:Námestovo
Katastrálne územie:Námestovo, Mútne, Oravské Veselé
Ochrana:5. stupeň ochrany – A-zóna CHKO Horná Orava (Pilsko)
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Horná Orava
NATURA 2000:SKUEV0188 Pilsko
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls8 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy

Výmera:431.24 ha
Vlastníctvo:štátne, spoločenstevné

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

Jeden z najrozsiahlejších slovenských pralesov chránený od roku 1967 sa rozprestiera po obvode druhej najvyššej hory Oravských Beskýd – Pilska (1 556,9 m n.m.). Z celkovej výmery bývalej rezervácie takmer 810 ha boli pralesy identifikované na ploche vyše 430 ha v nadmorskej výške od 1 140 do 1 470 m. Absolútne dominantným typom biotopu sú smrekové lesy čučoriedkové, ktoré miestami plynule prechádzajú do pásma kosodreviny. Zaujímavosťou je pomerne významné zastúpenie borievky nízkej v subalpínskom vegetačnom stupni. Tento bol v dávnejšej minulosti silne poznačený činnosťou človeka, značná časť porastov kosodreviny bola odstránená pre získanie pasienkov. Pastvou boli ovplyvnené aj najvyššie položené časti smrekového vegetačného stupňa. Už niekoľko desaťročí prebieha spontánna aj človekom podporená regenerácia týchto priestorov. V porastoch dominuje smrek, pravidelnou prímesou je jarabina vtáčia, zriedkavejšie sa vyskytuje ríbezľa alpínska a len ojedinele aj ďalšie dreviny (buk, javor horský, jedľa). Podobne ako v iných prirodzených smrekových lesoch aj tu môžeme pozorovať dve výškové pásma smrečín líšiace sa štruktúrou a vývojom. Hranica v prípade Pilska prebieha cca vo výške 1 400 m n.m.). V nižšie položených častiach dosahujú smreky značných výšok a hrúbku viac ako 1 m. Priemerný vek porastov sa pohybuje od 170 do 210 rokov, smreky tu však bežne dosahujú vek viac ako 300 a viac rokov, najstarší zaregistrovaný smrek má vek vyše 500 rokov. V súčasnosti je vývoj porastov na pomerne veľkých plochách dynamický v dôsledku prirodzených disturbancií (vietor, podkôrny hmyz). Iba na nepatrnej ploche sa zachovali bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, najkrajšia ukážka tohto typu biotopu je mimo prísnej ochrany.

Lesné porasty Pilska sú významným refúgiom zoocenóz montánneho karpatského lesa s výskytom viacerých vzácnych druhov fauny, napr. pôtik kapcavý, kuvičok vrabčí, ďateľ trojprstý, sluka lesná, tetrov hlucháň či veľké mäsožravce. Z floristického hľadiska sú smrečiny druhovo chudobné, významnejšia je flóra pramenísk v pramennej oblasti potoka Ráztoka.

Lokalita je súčasťou A-zóny CHKO Horná Orava a súčasne územia európskeho významu  SKUEV0188 Pilsko. Návštevníci majú možnosť spoznať atmosféru pralesa z viacerých značkovaných trás. V území sa už dlhodobo realizuje vedecký výskum. Niektoré okrajové časti neunikli narušeniu ťažbou dreva a pastvou v dávnejšej minulosti.


< Späť na zoznam pralesov