-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Suchý vrch

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Liptovské Revúce
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Suchý vrch
Príslušnosť k VCHÚ:Národný park Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls9.1. Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Javorovo-lipové sutinové lesy
Ls5.3 Javorovo-bukové lesy
Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy

Výmera:77.28 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

Územie nájdeme vo Veľkej Fatre v závere Zelenej doliny (Lopušná, Radovo), na juhovýchodnom a východnom svahu kóty Suchý vrch (1 549,6 m n.m.) a na prevažne juhovýchodne orientovaných svahoch medzi kótami Suchý vrch a Kýšky (1 340,3 m n.m.).  Porasty pralesovitého charakteru tvoria enklávu medzi obhospodarovanými lesmi a sekundárnymi hoľami približne v rozmedzí nadmorských výšok 1 070  až  1 280 m. V závislosti od typu biotopu dominuje v pralese buk (bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, vápnomilné bukové lesy, javorovo-bukové horské lesy) alebo smrek (smrekové lesy čučoriedkové a smrekové lesy vysokobylinné). Vo výraznejších dolinkách, na sutinách a v javorovo-bukových lesoch je vyššie zastúpenie javora horského, iba zriedkavo sa vyskytujú jedľa, brest horský, na skalách lokality Radovo rastie niekoľko jedincov tisu, v smrečinách sa uplatňuje aj jarabina vtáčia. Za pozornosť stojí reliktný výskyt súvislých porastov rašeliníkovej kosodreviny na skalnej troske Suchého vrchu, či veľmi výrazná hranica medzi bučinami a smrečinami na východnom svahu tejto kóty, kde smrečiny výrazne zbiehajú do pásma bučín vďaka balvanitému až blokovitému charakteru reliéfu. Najhrubšie smreky na lokalite dosahujú prsný priemer až 150 cm a obvod 460 cm. Priemerný vek najstarších porastov je 160 rokov, avšak mnohé stromy majú podstatne vyšší vek. Najstarším doposiaľ zisteným stromom je smrek s vekom 430 rokov. Suchý vrch je významnou lokalitou horskej flóry s výskytom veľkého počtu vzácnych, reliktných a ohrozených taxónov. Relatívna odľahlosť a zachovalosť územia vytvára veľmi dobré existenčné podmienky aj pre vzácne a na vyrušovanie citlivé druhy fauny (veľké mäsožravce, kurovité, sovy, sokolovité). Lokalita na výmere 71 ha je územne chránená od roku 1988 (chránené nálezisko, avšak motívom ochrany bol predovšetkým pozoruhodný reliéf a bohatá vápnomilná flóra). K rozšíreniu prísne chráneného územia a zmene predmetu ochrany došlo v roku 2014 na návrh FSC Slovensko. V súčasnosti Národná prírodná rezervácia Suchý vrch v najprísnejšom stupni ochrany zaberá plochu 288,74 ha (od r. 2014) , pričom predmetom ochrany sú lesné, ako aj nelesné spoločenstvá a prirodzené procesy v nich prebiehajúce. NPR aj spolu so širším okolím je súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra a Národného parku Veľká Fatra. Severným okrajom územia prechádza značkovaná turistická trasa vedúca z Liptovských Revúc na hlavný hrebeň Veľkej Fatry. Niektoré okrajové časti pralesa boli v dávnejšej minulosti ovplyvnené pastvou. Ťažba dreva v roku 1998 narušila na malej ploche jednu z najcennejších častí lokality.


< Späť na zoznam pralesov