-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Poludnica

Orografický celok:Muránska planina
Okres:Revúca
Katastrálne územie:Muráň
Ochrana:prevažne 5. stupeň ochrany - NPR Poludnica
Príslušnosť k VCHÚ:NP Muránska planina
NATURA 2000:SKUEV0225 Muránska planina
Typy biotopov:

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy

Výmera:64.74 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

V údolí Dolinského potoka severne od obce Muráň leží Národná prírodná rezervácia Poludnica. Prevažná časť lesov pokrývajúca jej územie bola v minulosti výrazne ovplyvnená činnosťou človeka (ťažba dreva, pastva). Iba v mimoriadne extrémne členitom reliéfe pod kótou Poludnica sa zachovali prirodzené porasty vápencových bučín a sutinových lesov. Na skalných terasách sa vyskytuje biotop reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy s endemitom Muránskej planiny lykovcom muránskym. Lokalita je biotopom viacerých významných druhov fauny a flóry a hniezdiskom dravcov.  Špecifickým biotopom sú teplomilné dubiny pokrývajúce polohy na veľmi strmých skalnatých svahoch ležiacich nad zarezanými údoliami. Porasty sú riedke, pomerne nízke s dominanciou duba z okruhu duba zimného (?) a prímesou niektorých ďalších drevín (lipa malolistá, jaseň štíhly, buk, hrab...). Tunajšie lesy možno charakterizovať ako výškovo, vekovo aj priestorovo veľmi diferencované, prerušované skalnými stenami bez stromovej vegetácie. Na prevažnej časti plochy sú v štádiu rozpadu, resp. permanentného rozpadu (skaly). Pestrosť stanovíšť od hlbokých zatienených roklín až po xerotermné svahy podmieňuje veľkú druhovú diverzitu. Na tienistých úpätiach skál sa vyskytuje tis.  Bolo tu zaznamenaných až 25 druhov stromov a krov. Turistickým chodníkom sa môžeme dostať na vyhliadku na kóte Poludnica, inak je prales neprístupný. Lokalita o výmere približne 65 ha je súčasťou rovnomennej prírodnej rezervácie od roku 1984 (v súčasnosti NPR), súčasťou Národného parku Muránska planina, územia európskeho významu SKUEV0225 Muránska planina.


< Späť na zoznam pralesov