-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kračkov

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Ľubochňa
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.1  Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.3  Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:27.77 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

V závere Ľubochnianskej doliny v podhrebeňových partiách kóty Minčol (Kračkov - 1 398 m n.m.) zostal uchránený menší komplex jedľovo-bukových lesov.  Zaberá západne až severne orientované svahy v rozpätí nadmorských výšok 1 000 až 1 260 m. Vyššie položené porasty boli výrazne ovplyvnené pastvou v dávnejšej minulosti, nižšie polohy boli aj sú intenzívne exploatované. Popri dominantnom buku dosahujú v zastúpení väčší podiel smrek a javor horský, vtrúsene sa vyskytujú jedľa, bresta horský a jaseň, na skalách a sutinách sa vyskytujú niektoré ďalšie druhy drevín. Lokalita sa nachádza v relatívne mierne zvlnenom reliéfe, a od vyššie položených a pastvou ovplyvnených porastov ju oddeľujú skaly, skalné rebrá či skalné výstupy. Nachádzajú sa tu významné bahniská jeleňov čo pravdepodobne prispelo k zachovaniu lokality. Lokalita leží v Národnom parku Veľká Fatra, celé územie je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra. Územie nie je prístupné verejnosti, nevedie sem žiadny turistický chodník.


< Späť na zoznam pralesov