-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Martalúzka

Orografický celok:Kráľovohoľské Tatry
Okres:Brezno
Katastrálne územie:Telgárt
Ochrana:5. stupeň ochrany – PR Martalúzka, menšia časť 3. stupeň ochrany Príslušnosť k VCHÚ: NP Nízke Tatry
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:23.23 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Na východnej strane Kráľovej hole sa v blízkosti prirodzenej hornej hranice lesa zachovali veľmi pekné pralesové zvyšky čučoriedkových a vysokobylinných smrečín, ktoré boli v minulosti okrajovo mierne ovplyvnené pastvou a túlavou ťažbou. Nachádzajú sa tu jedince smreka blízko fyzického veku, množstvo odumretého dreva, štruktúra a textúra lesa je typicky maloplošne mozaikovitá. Na hornej hranici lesa, ktorá je na tejto lokalite pomerne vysoko položená, tu smreky dosahujú prirodzene menšie dimenzie a často vytvárajú polykormóny a bioskupinky, tvoriace plynulý prechod do pásma kosodreviny. Pozoruhodná je diverzita machorastov, pričom mnohé z nich sú viazané na odumreté drevo. Na lokalite sa nachádza množstvo trvalých výskumných plôch Národného lesníckeho centra a Technickej univerzity vo Zvolene, na ktorých sa skúma štruktúra a dynamika horských smrekových lesov. Časť lokality spadá do Prírodnej rezervácie Martalúzka s 5. stupňom ochrany vyhlásenej v roku 1999. Na zvyšnom území platí v súčasnosti 3. stupeň ochrany. Okolité lesy boli v minulosti významne ovplyvnené pastvou, pričom časť bývalých pastvín bola umelo zalesnená smrekom, kosodrevinou, lokálne aj borovicou limbou. V súčasnosti na juh a juhovýchod lokality prebieha intenzívna a rozsiahla ťažba dreva.


< Späť na zoznam pralesov