-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Drobkov

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Martin
Katastrálne územie:Blatnica
Ochrana:malá časť 5. stupeň ochrany - NPR Padva a NPR Tlstá, prevažná časť 3. stupeň ochrany (NP Veľká Fatra)
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:143.32 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Lokalita leží v centrálnej časti Veľkej Fatry v záveroch dolín Zadný Drobkov, Veľké Studienky a v okolí kóty Skalnatá (1 297,2 m n. m.), na juhovýchodnom okraji Bralnej Fatry. Táto oblasť bola v minulosti silne ovplyvnená pastvou a ťažbou dreva a porasty pralesovitého charakteru sa zachovali iba na najneprístupnejších a najextrémnejších miestach v rozpätí nadmorskej výšky od 930 do 1 370 m. V závislosti od typu biotopu dominuje v pralese buk (javorovo-bukové horské lesy, vápnomilné bukové lesy, bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, lipovo-javorové sutinové lesy) alebo smrek (smrekové lesy vysokobylinné). Vo výraznejších dolinkách, na sutinách a v javorovo-bukových lesoch je vyššie zastúpenie javora horského, relatívne vyššie zastúpenie má ešte jedľa a jarabina vtáčia, ostatné dreviny sa vyskytujú len zriedkavo (brest horský, jaseň štíhly, jarabina mukyňa...). Hlavne na skalách a v ich okolí môžeme nájsť niekoľko desiatok jedincov tisu. Pozornosť si zasluhuje reliktný výskyt kosodreviny na vrchole Skalnej a niektorých ďalších kót. Priemerný vek porastov sa pohybuje od 170 do 190 rokov. Relatívna odľahlosť a zachovalosť územia vytvára veľmi dobré existenčné podmienky aj pre vzácne a na vyrušovanie citlivé druhy fauny (veľké mäsožravce, kurovité, sovy).

Menšia časť lokality je územne chránená od roku 1972 ako súčasť NPR Padva, resp. od r. 1981 ako súčasť NPR Tlstá. Časti, ktoré nie sú prísne chránené, sú ohrozené ťažbou dreva. Celková výmera pralesa v tejto lokalite je  takmer 143 ha. Lokalita so širším okolím je súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra a Národného parku Veľká Fatra. Lokalita nie je verejnosti prístupná.


< Späť na zoznam pralesov