-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Nad Haťou

Orografický celok:Slovenský raj
Okres:Spišská Nová Ves
Katastrálne územie:Smižany
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Kyseľ
Príslušnosť k VCHÚ:NP Slovenský raj
NATURA 2000:SKUEV0112 Slovenský raj
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:26.87 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Menší fragment dobre zachovaných lesov v doline Bieleho potoka (Tomášovská Belá) nad vodnou nádržou Klauzy v Slovenskom raji.  Tento prales nemá v Slovenskom raji obdobu, už na prvý pohľad upútajú stromy mohutných dimenzií, najmä jedle. Pre územie Slovenského raja sú typické vápnomilné bukové lesy na vápencoch alebo dolomitoch, no v tejto lokalite sa vyskytujú rozsiahlejšie porasty lipovo-javorových sutinových lesov a bukovo-jedľových kvetnatých lesov na odlišnom geologickom podklade. Na súvrství vápnitých bridlíc a pieskovcov sú vyvinuté  bohatšie pôdy, čo našlo odraz v lepšom raste stromov. Stromová etáž nemá jasnú dominantu a počet druhov stromov je vysoký. Prevládajú buk s jedľou, veľmi hojné sú aj javor horský i mliečny, brest horský, jaseň štíhly a lipa veľkolistá. Smrek sa vyskytuje len v prímesi, smrekovec a borovica tu rastú výnimočne. Na báze svahu sú pekné ukážky nitrofilných sutinových lesov s masovým výskytom mesačnice trvácej.  V dávnej minulosti sa tu pomerne intenzívne pálilo drevené uhlie a viditeľné je aj mierne poškodenie túlavou ťažbou po okrajoch polygónu. Lokalita má zabezpečenú ochranu v 5. stupni ochrany od r. 1964, momentálne v kategórii národná prírodná rezervácia, zároveň je súčasťou územia európskeho významu SKUEV 0112 Slovenský raj.


< Späť na zoznam pralesov