-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Šútovská dolina

Orografický celok:Malá Fatra
Okres:Dolný Kubín
Katastrálne územie:Kraľovany
Ochrana:prevažná časť 5. st. ochrany – NPR Šútovská dolina, menšia časť 3. st. ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:Národný park Malá Fatra
NATURA 2000:SKUEV0252 Malá Fatra
Typy biotopov:

Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Ls8 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:197.23 ha
Vlastníctvo:štátne a spoločenstevné

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

Lokalita sa nachádza v Šútovskej doline prevažne  na západných svahoch Suchého vrchu (1267 m n.m.) v nadmorskej výške 810 – 1 200 m.  Reliéf lokality je dosť členitý a tvoria ho prevažne veľmi strmé kamenité až balvanité svahy, miestami so sutinami a vystupujúcimi skalami.

Na väčšine plochy lokality sa nachádza zachovalý smrekovo-bukovo-jedľový les s prímesou javora horského. V sutinových častiach sa ojedinelo vyskytuje aj jaseň štíhly, lipa malolistá a brest horský. V otvorených častiach v blízkosti skál a brál sa uplatňuje aj jarabina vtáčia. V najjužnejších častiach s JZ expozíciou svahov prevládajú rovnorodé bukové lesy. Prevažná väčšina lesov má všetky znaky pralesa. Výšková a hrúbková štruktúra je diferencovaná, nachádza sa tu dostatok mŕtveho dreva vo všetkých  stupňoch rozkladu, ako aj stromy fyzického veku. Do pralesovej lokality je však zahrnutá aj časť prírodných lesov, na ktorej síce nie sú viditeľné znaky po ľudskej činnosti (napr. staré pne), ale ich štruktúra a obmedzená prítomnosť stromov fyzického veku poukazuje na možné ovplyvnenie v minulosti.

Väčšina plochy pralesa je chránená v rámci NPR Šútovská dolina (rok vyhlásenia 1967) a platí v nej 5. stupeň ochrany. Len menšia južná časť lokality sa nachádza mimo hraníc rezervácie a platí v nej 3. stupeň ochrany.  Priamo cez lokalitu pralesa neprechádza žiadny značkovaný turistický ani lesnícky chodník. V blízkosti hranice po hrebeni však vedie zeleno značkovaný turistický chodník z Kraľovian  na vrch Žobrák a Stoh.

Lokalita pralesa je súčasťou rozsiahlejšieho komplexu zachovalých lesov v rámci Šútovskej doliny a susediacej doliny Bystrička, z ktorých väčšina má prírodný alebo pralesovitých charakter. V rámci Šútovskej doliny bol identifikovaný ešte jeden samostatný pralesový zvyšok Skalnitá a v susednej doline sa nachádza prales Šramková (115 ha). Komplex týchto zachovalých lesov má veľký význam pre populácie veľkých šeliem (medveď, rys , vlk , mačka divá).


< Späť na zoznam pralesov