-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Bokšov

Orografický celok:Čierna hora
Okres:Košice -okolie
Katastrálne územie:Veľká Lodina, Malá Lodina
Ochrana:prevažná časť 1. stupeň ochrany, menšia časť 4. a 5. stupeň ochrany – NPR Bokšov
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:SKUEV0328 Stredné Pohornádie
Typy biotopov:

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy

Výmera:24.82 ha
Vlastníctvo:mestské

Popis lokality

Lokalita sa nachádza po oboch stranách hrebeňa okolo kóty Holica (806 m n.m.) a z časti zasahuje aj do NPR Bokšov. Reliéf je tvorený strmými svahmi, miestami s vyčnievajúcimi vápencovými skalami a bralami.  Na severovýchodných  svahoch hrebeňa sa vyskytujú zachovalé vápnomilné bukové lesy s  prirodzenou štruktúrou a značným podielom stojaceho aj ležiaceho mŕtveho dreva vo všetkých štádiách rozkladu. V bylinnej zložke sa vyskytujú typické bučinové druhy, ako aj kalcifyty. Na juhozápadných svahoch hrebeňa a z neho vybiehajúceho skalného rebra sa vyskytujú prevažne teplomilné dubové lesy s prímesou  lipy malolistej, drieňa obyčajného a jarabiny mukyňovej.  V extrémnejších častiach je zapoj týchto lesov rozvoľnený s výskytom netvarých a trsovitých jedincov duba zimného a s väčším zastúpením krovín.

Priamo na lokalite nie sú viditeľné znaky po ľudskej činnosti. Lokalita nie  je priamo prístupná žiadnym značkovaným turistickým a ani lesníckym chodníkom, alebo cestou.


< Späť na zoznam pralesov