-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Roháčska dolina

Orografický celok:Západné Tatry
Okres:Tvrdošín
Katastrálne územie:Zuberec
Ochrana:5. a 3. stupeň ochrany, NPR Roháčske plesá
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Smrekové lesy čučoriedkové – Ls9.1
Smrekové lesy vysokobylinné – Ls9.2

Výmera:34.93 ha
Vlastníctvo:štátne a spoločenstevné

Popis lokality

Foto © Pavol Polák

V závere Roháčskej doliny zhruba od ľavostranného prítoku Studeného potoka s Roháčskym vodopádom po Smutnú dolinu nad Ťatliakovým plesom sa nachádza prales zložený z dvoch častí. Predelený je len pomerne úzkym pásom skál, sutín a prirodzenej kosodreviny. Časť pralesovej lokality zasahuje do Národnej prírodnej rezervácie Roháčske plesá založenej v roku 1974 na ochranu vysokohorských spoločenstiev a ľadovcom modelovaného reliéfu.

Prales sa rozprestiera na prevažne severne orientovaných strmých svahoch od nadmorskej výšky       1 270 m po 1 525 m n.m.. Miernejší tvar reliéfu je iba na východnom okraji lokality nad Ťatliakovým plesom v Smutnej doline. Geologický podklad tvoria biotitické granodiority a blokové morény bývalého zaľadnenia. V území sa vyskytujú smrekové typy biotopov a to predovšetkým smrekové lesy čučoriedkové a na východnom okraji bol zaznamenaný aj plošnejší výskyt vysokobylinných lesov smrekových. Do lokality zasahujú aj ostrovčeky nemapovaných prírodných typov biotopov kosodreviny, skál a sutín.

Lesy zaradené do pralesovej lokality sú bez viditeľných známok po ľudských zásahoch, miestami s menšími blokoviskami. Les má všetky charakteristické prvky pralesovej štruktúry s mimoriadnou dynamikou, kde sa na malých plôškach striedajú všetky vývojové štádia a fázy pralesa. Les je rozvoľnený a na okraji v kontakte s kosodrevinou už smreky nedosahujú hrúbky ako nižších polohách, napriek tomu sú vysoké a až po zem zavetvené. V spodnej časti pralesovej lokality sa rovnomerne vyskytovali smreky hrubých dimenzií a najhrubší zmeraný smrek mal obvod 294cm. Východnú časť lokality tvorí veľkobloková moréna pokrytá mozaikou lesa, kosodreviny a skalných blokov bez lesnej vegetácie. Len na spodnom a východnom okraji, ktorý je prístupný približovacou cestou od Ťatliakovho plesa, boli zaznamenané ojedinelé stopy po ľudskej činnosti. V čučoriedkových smrečinách je mimoriadne rozvinuté poschodie machov a lišajníkov, ktoré miestami dosahovali až 100% pokryvnosť. Prales je mimoriadne esteticky pôsobivý.

Cez lokalitu nevedie žiadny turistických chodník, na východnom okraji od Ťatliakovho plesa k Roháčskym plesám vedie stará cesta, ktorá postupne zarastá lesom. Značené turistické trasy sú vedené ďalej od pralesovej lokality, najbližší kontakt je neďaleko od Ťatliakovho plesa.


< Späť na zoznam pralesov