-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Komárnická jedlina

Orografický celok:Laborecká vrchovina
Okres:Svidník
Katastrálne územie:Nižný Komárnik
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Komárnická jedlina
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Východné Karpaty
NATURA 2000:SKUEV0048 Dukla
Typy biotopov:

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:25.04 ha
Vlastníctvo:súkromné

Popis lokality

Foto © Juraj Vysoký

kjedlina_jv8

Lokalita sa nachádza v Nízkych Beskydách približne 3 km na východ od obce Nižný Komárnik. Prales je súčasťou NPR Komárnická jedlina (vyhlásená v roku 1984) a rozprestiera sa po oboch stranách hrebeňa  vo vrcholovej časti rezervácie, prevažne na južnej, v menšej miere aj na severnej expozícií. Rozpätie nadmorských výšok na lokalite pralesa sa pohybuje od 470 do 535 m. Väčšia časť NPR Komárnická jedlina bola v minulosti (viac ako 30 rokov) ovplyvnená ťažbou jednotlivým výberom, identifikovaná lokalita pralesa je však v časti, kde neboli viditeľné stopy po zásahu (staré pne), resp. sa nachádzajú len na okrajoch lokality.


Na lokalite sa zachoval jedľovo-bukový prales s prímesou jaseňa štíhleho a javora horského. Ojedinele sa vyskytuje brest horský, lipa malolistá a javor mliečny. Štruktúra pralesa je veľmi diferencovaná, na lokalite sa nachádza dostatok stromov fyzického veku a množstvo mŕtveho dreva vo všetkých stupňoch rozkladu. V rámci prirodzenej obnovy dominuje buk, lepšiemu odrastaniu jedle a javora horského bráni poškodzovanie zverou. Pri buku lesnom bol nameraný najväčší obvod kmeňa 412 cm, pri jaseni štíhlom 348 cm, breste horskom 337 cm a jedli bielej 372 cm.  Okrem toho torzo odumierajúceho buka lesného malo obvod 457 cm a torzo stojaceho bresta horského 401 cm. Cez lokalitu nevedie žiadna značená turistická trasa. Prechádza ňou len lesnícky chodník, ktorý však nie je v poslednom čase udržiavaný.


< Späť na zoznam pralesov