-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Jedlinka

Orografický celok:Vihorlatské vrchy
Okres:Sobrance
Katastrálne územie:Remetské Hámre
Ochrana:väčšia časť 5. stupeň ochrany – PR Jedlinka, PP Malé Morské oko, menšia časť 2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Vihorlat
NATURA 2000:SKUEV 0209 Morské oko
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy

Výmera:55.94 ha
Vlastníctvo:štátne, súkromné

Popis lokality

Foto © Pavol Polák

Lokalita sa nachádza v centrálnej časti pohoria Vihorlat na svahoch pod hlavným hrebeňom neďaleko Morského oka.  Rozpätie nadmorských výšok v lokalite sa pohybuje od 750 – 860 m. Súčasťou lokality je aj prírodné jazierko Malé Morské oko. Reliéf lokality je dosť členitý, nachádzajú sa tú strmé svahy, ale aj terénne zníženiny. Práve v týchto zníženinách sa udržiava chladnejšia klíma a vytvoril sa tu špecifický biotop, charakteristický výskytom kyslomilných lišajníkov, machov a vyšších rastlín. Je to zároveň jediné miesto v rámci pohoria Vihorlat, kde sa prirodzene vyskytuje jedľa a smrek. Na väčšine lokality sa zachoval pekný bukový prales s prímesou bresta horského, javora horského, jaseňa štíhleho, jedle a ojedinelým výskytom smreka a jarabiny vtáčej. Výskyt smreka je obmedzený na terénne zníženiny, ktoré tvoria v rámci lokality ostrovčekovité plôšky. Plôšky majú kamenitý až sutinový charakter a  je pre ne charakteristický nízky zápoj alebo až otvorenosť plochy  a dominancia kyslomilnej vegetácie. Štruktúra pralesa je výrazne výškovo a hrúbkovo diferencovaná. Pri javore horskom bol nameraný najväčší obvod kmeňa 430 cm, pri breste horskom 409 cm, pri jedli 258 cm a jaseni štíhlom 260 cm. Dynamika obnovy je veľmi dobrá, na niektorých miestach sa výrazne uplatňuje aj jedľa.

Do plochy pralesa bola z dôvodu ucelenosti zaradená aj jedna malá plocha, na ktorej sa nachádza lesný porast vo veku približne 20 rokov. Porast vznikol po vykonaní obnovnej ťažby pravdepodobne ešte pred vyhlásením rezervácie. Nachádza sa vo vnútri lokality pralesa a má prirodzené drevinové zloženie. Prevažná časť lokality je chránená v rámci PR Jedlinka (vyhlásená v roku 1988)  a PP Malé Morské oko (vyhlásená v roku 1993) a platí v nej 5. stupeň ochrany. Na menšej časti platí 2. stupeň ochrany. Lokalita pralesa je spolu s ďalšími pralesmi vo Vihorlate súčasťou série lokalít karpatských bukových pralesov na Ukrajine a Slovensku, ktoré boli v roku 2007 zaradené do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.


< Späť na zoznam pralesov