-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Motrogon

Orografický celok:Vihorlatské vrchy
Okres:Humenné, Sobrance
Katastrálne územie:Valaškovce – vojenský obvod, Remetské Hámre
Ochrana:prevažná časť 5. stupeň ochrany – NPR Motrogon, PR Baba pod Vihorlatom, menšia časť 2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Vihorlat
NATURA 2000:SKUEV 0209 Morské oko
Typy biotopov:

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:68.67 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

motrogon (1)
motrogon (10)
motrogon (11)
motrogon (12)
motrogon (13)
motrogon (14)
motrogon (15)
motrogon (16)
motrogon (2)
motrogon (3)
motrogon (4)
motrogon (5)
motrogon (6)
motrogon (7)
motrogon (8)
motrogon (9)

Lokalita sa nachádza v pohorí Vihorlat na severovýchodných a juhovýchodných svahoch rovnomenného vrcholu Motrogon (1 118 m n.m.). Svah na severe je prevažne veľmi strmý, kamenitý až sutinový, miestami s vystupujúcimi skalami. Na kamenitých a sutinových častiach sa nachádzajú pekné ukážky biotopu lipovo-javorových sutinových lesov, kde sa popri buku uplatňuje aj javor horský, jaseň štíhly a brest horský.  V miernejších častiach sú zachovalé bukové lesy, ktoré schádzajú až k rašelinisku Hypkaňa a prírodnému jazierku Kotlík (830 m n.m).

Na oboch stranách hrebeňovej časti sa nachádzajú veľmi zachovalé javorovo-bukové horské lesy s výskytom viacerých veľmi mohutných jedincov javora horského. Pri najhrubšom javore bol nameraný obvod kmeňa  až 500 cm. V spodnej časti juhovýchodného svahu sa nachádzajú zachovalé bukové lesy s prímesou javora horského, pričom hranica lokality tu schádza do nadmorskej výšky 810 m. n.m. Prevažná časť lokality pralesa je chránená v 5. stupni ochrany (na severe v rámci NPR Motrogon a na juhu v rámci PR Baba pod Vihorlatom). Len malá časť pralesa je mimo rezervácií. V lokalite sa hojne vyskytuje chránená skopólia kránska (Scopolia carniolica) - východokarpatský subendemit.

Cez lokalitu po hrebeni prechádza červeno značkovaná turistická trasa zo Sninského kameňa do Remetských Hámrov. Lokalita pralesa je spolu s ďalšími pralesmi vo Vihorlate súčasťou série lokalít karpatských bukových pralesov na Ukrajine a Slovensku, ktoré boli v roku 2007 zaradené do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.


< Späť na zoznam pralesov