-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Svrčinník

Orografický celok:Kremnické vrchy
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Dolný Harmanec
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Svrčinník
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:SKUEV0241 Svrčinník
Typy biotopov:

Ls9.1  Smrekové lesy čučoriedkové
Ls8     Jedľové a smrekovo-jedľové lesy
Ls5.1  Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4     Javorovo-lipové sutinové lesy
Ls5.3  Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:92.52 ha
Vlastníctvo:obecné

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

svrcinik6n

Na severnom okraji Kremnických vrchov, 3,5 km severozápadne od Kordík, bola v roku 2001 vyhlásená prírodná rezervácia Svrčinník (v súčasnosti NPR). Prales zaberá časť rezervácie na strmých severovýchodne orientovaných svahoch hlavného hrebeňa medzi sedlom pod Tablou a sedlom (1 115 m n.m.), ležiacim severne od kóty Svrčinník. Veľkej členitosti reliéfu, množstvu skalných útvarov a strmosti svahov môžeme vďačiť za zachovanie tunajších lesov. Zaujímavosťou je niekoľko úzkych vypreparovaných skalných rebier, vybiehajúcich z hlavného hrebeňa, či skalné hríby a veže.

Na prevažnej časti pralesa dominuje buk s prímesou ďalších listnáčov (najmä javor horský), jedle a smreka (bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, javorovo-lipové sutinové lesy, javorovo-bukové lesy). V najvyšších a najchladnejších polohách (severne orientované svahy, rokliny) sú vyvinuté klimaxové smrečiny (smrekové lesy čučoriedkové, jedľové a smrekovo-jedľové lesy) a práve oblasť Svrčinníka až Flochovej je jediným miestom prirodzeného výskytu zonálnych smrečín v Kremnických vrchoch, pričom najhodnotnejšie časti sú chránené v NPR Svrčinník. Charakter porastov tu určuje smrek, hojnejšiu prímes tvorí ešte jarabina vtáčia, ostatné dreviny sa vyskytujú iba zriedkavo (jedľa, buk, javor horský). Na skalách rastie ojedinele tis. Celkovo bolo na tomto území v nadmorskej výške od  1000 m do 1 312,9 m a s výmerou takmer 93 ha pralesa zaznamenaných 5 typov lesných biotopov. Najstaršie porasty majú v priemere viac ako 180 rokov, mnohé stromy sú však podstatne staršie. Územie nie je po floristickej stránke výnimočné, z pohľadu fauny však poskytuje útočisko viacerým významným druhom (napr. tetrov hlucháň, sova dlhochvostá, sluka lesná, kuvičok vrabčí, muchárik malý, sokol sťahovavý, veľké mäsožravce...). Lokalita je súčasťou sústavy NATURA 2000 (SKUEV0241 Svrčinník).

Priamo do pralesa nevedie žiadny turistický chodník, avšak turistické chodníky sú na pomerne veľkej dĺžke vedené po jeho hranici, z ktorej sa dá spoznať charakter územia a vychutnať si jeho atmosféru. Integrita pralesa bola v minulosti v niektorých okrajových častiach narušená ťažbou dreva a v území boli identifikované aj stopy po pálení dreveného uhlia.


< Späť na zoznam pralesov