-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Pralesov je menej ako sa očakávalo

Mapovanie pralesov ukázalo, že ich je na Slovensku podstatne menej ako sa očakávalo.  Z pôvodne rozsiahlych pralesov sa na našom území dodnes zachovali len izolované maloplošné fragmenty, ktorých celková plocha je len 0,47% z výmery lesov Slovenska.

Počas uplynulých dvoch rokov uskutočnilo občianske združenie FSC Slovensko prvé komplexné mapovanie zamerané na identifikáciu pralesov na Slovensku. Výsledky mapovania boli dnes predstavené na seminári s názvom „Pralesy Slovenska”, ktorý sa uskutočnil v Banskej Bystrici.

Doposiaľ jed iný ucelený prehľad pralesov priniesol prof. Korpeľ v publikácií „Pralesy Slovenska“ vydanej v roku 1989, kde okrem iného zostavil zoznam 74 pralesových rezervácií a celkovú výmeru pralesov na Slovensku odhadoval na 18-20 000 ha.

„Tieto predpoklady sa nenaplnili. V teréne sme zmapovali 332 vybraných lokalít s celkovou výmerou 53 tisíc hektárov,  pralesy však boli identifikované len na 122 lokalitách s celkovou výmerou 10 120 ha,   hovorí Ing. Juraj Vysoký, výkonný riaditeľ FSC Slovensko.

Takmer vo všetkých slovenských lesoch sa hospodári. Pralesy sa prevažne zachovali iba na menších plochách a na neprístupných miestach. Podstatne menší význam pri zachovaní pralesov zohrala uvedomelosť spoločnosti. Pralesy pritom majú nenahraditeľný význam pri ochrane pôvodnej biologickej rozmanitosti,  v oblasti výskumu ale sú aj zdrojom mimoriadnych estetických zážitkov. Pralesy totiž predstavujú lesy v svojej originálnej podobe - také,  aké ich vytvorila príroda bez aktívnej účasti človeka.  Právom ich môžeme považovať za to najcennejšie, čo sa nám tu z lesov zachovalo a zaslúžia si ochranu. Napriek tejto skutočnosti, len časť z nich je súčasťou chránených území s najvyšším stupňom ochrany (NPR, PR, A-zóny národných parkov).

„Zo 122 lokalít pralesov  je  dostatočne chranených len 55, ďalších 16 pralesov je chránených na väčšej a 8 na menšej časti ich plochy. Až 43 lokalít sa doteraz zachovalo, napriek tomu že sú nedostatočne chránené a je možné do nich hospodársky zasahovať“,  skonštatoval Pavol Polák.

Výmera pralesov na Slovensku stále klesá, deje sa to najmä v súvislosti s lesníckymi činnosťami (ťažba dreva, výstavba lesných ciest, chemické postreky), ktoré sa v súčasnosti plánujú aj v minulosti nesprístupnených a neobhospodarovaných lesoch.  Významné plochy pralesov boli v posledných rokoch vyťažené v rámci lesníckych opatrení zameraných na „záchranu“ smrečín pred podkôrnym hmyzom, kde jedným z príkladov je aj nedávna ťažba na Smrekovici, alebo veľkoplošné ťažby v NP Nízke Tatry. Pralesy sa stále ťažia dokonca aj na lokalitách zaradených v roku 2007 do svetového prírodného dedičstva pod názvom „Karpatské bukové pralesy”, kde konkrétnym príkladom je ťažba v  pralesoch Vihorlatu.  Stále tak dochádza, či už z dôvodu neznalosti alebo necitlivosti, k úmyselnému alebo neúmyselnému poškodzovaniu, alebo až ničeniu pralesov na Slovensku.

„Veríme, že identifikácia pralesov na Slovensku prispeje k uvedomeniu si ich  významu ako nenahraditeľného prírodného dedičstva a povedie k ich dôslednej ochrane a nie naopak“,  dodáva Pavol Polák.

Na stiahnutie: tlačová správa