-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Rumuni karpatské pralesy chránia, na Slovensku ich ťažíme.

Koncom minulého roka podpísal rumunský minister životného prostredia Laszlo Borbely so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) memorandum o porozumení, ktorého predmetom je spolupráca pri mapovaní a ochrane pralesov Rumunska. V memorande sa minister zaviazal, že v priebehu roka 2012 bude dokončené mapovanie pralesov Rumunska a všetky pralesy budú zaradené do kategórie chránených území, ktorá zabezpečí ich prísnu ochranu s vylúčením ľudských  zásahov. Na základe doterajších informácií sa odhaduje,že v Rumunsku sa zachovalo okolo 250 tis. ha pralesov, čo predstavuje  3,8 % rumunských lesov.

Na Slovensku je vyše 10 tisíc hektárov pralesov, čo predstavuje len 0,47 % lesov Slovenska. Zistilo to FSC Slovensko počas mapovania v rokoch 2009 až 2011. Slovensko sa zaviazalo k ochrane pralesov v rámci viacerých medzinárodných dohovorov. Napriek snahám o prísnu ochranu z ich výmery neustále ubúda. Paradoxne aj vďaka prístupu Ministerstva životného prostredia SR.

“Bezprostredne sa ochrany pralesov týkajú najmä dva dohovory. Karpatský dohovor a Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Zmluvné strany Karpatského dohovoru (Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina) podpísali v máji minulého roku aj protokol o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov, ktorého časť je venovaná aj prirodzeným lesom a pralesom. V zmysle protokolu musia jednotlivé krajiny prijať opatrenia, ktoré sú zamerané na identifikáciu a ochranu prirodzených lesov a pralesov na svojom území. Pralesy v Poloninách a na Vihorlate sú súčasťou lokality svetového prírodného dedičstva Karpatské bukové pralesy. Napriek tomu nie sú dodnes tieto lokality dostatočne chránené a ťaží sa v nich drevo. hovorí Ing. Juraj Vysoký, výkonný riaditeľ FSC Slovensko.

Dve tretiny z výmery slovenských pralesov je prísne chránených v prírodných rezerváciách. Vyše 3 tisíc hektárov je však doposiaľ nechránených alebo chránených nedostatočné. Do súčasnosti sa zachovali najmä vďaka ťažkej prístupnosti lokalít. Napriek tomu v nich môžu vlastníci a užívatelia lesov ťažiť drevo. To sa vo viacerých prípadoch už aj stalo alebo sa ťažba dreva v nich plánuje.

“FSC Slovensko, Štátna ochrana prírody SR a niektoré ďalšie subjekty vypracovali viacero návrhov zameraných na prísnu ochranu pralesov. Ich snaha bude pravdepodobne zbytočná. V niektorých prípadoch s prísnou ochranou pralesov nesúhlasia Lesy SR. Aj tam, kde krajské úrady životného prostredia majú snahu územia vyhlásiť za chránené, tak ich vyhlásenie nepochopiteľne blokuje Ministerstvo životného prostredia SR. Napriek medzinárodným záväzkom, tak nie je zabezpečená ochrana pralesov zahrnutých do lokalít svetového prírodného dedičstva UNESCO, ale ani najrozsiahlejšie pralesy v Nízkych Tatrách v Bystrej doline, či prales na Smrekovici“ hovorí Ing. Marián Jasík, člen FSC Slovensko

Tazba dreva na Smrekovici

Ťažba v pralese na Smrekovici z roku 2010 bola zastavená až po roziahlom mediálnom tlaku OÚ ŽP v Ružomberku.

 

Kontakty:

Ing. Juraj Vysoký, výkonný riaditeľ FSC Slovensko, vysoky@fscslovakia.sk, 0905 896 795

Ing. Marián Jasík, člen projektového tímu FSC Slovensko, marian.jasik@gmail.com, 0911 018 099


Zdroje ďalších informácii:

Tlačová správa 17.1.2010

WWF campaign gains protection of Romanian´s  virgin forest

http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/danube_carpathian/?202898/WWF-campaign-gains-protection-of-Romanias-virgin-forests

Romania takes steps to protect 250,000 ha of virgin forests. http://wwf.panda.org/wwf_news/?uNewsID=202381